Shri Balakrishna On-line Pathashala

www.vallabhacharyakrupa.org

H.H. Go. 108 Shri Dixitji Maharaj live in Pathashala - Mota Mandir, Murnbai.

Shri Bade Gopinathji ke vishaya mein vichar
(1971 CE.)