Vidvadganakesari H. H. Go. Shri Dixitji Maharaj
Birth Centenary Commemorative Volume
Mota Mandir - Mumbai

Vidvadganakesari
H. H. Go. Shri Dixitji Maharaj

Picture Courtesy
H. H. Go. Shri Shyam Manoharji Maharaj
(Vile Parle - Kishangadh)